Spring til indhold

Landsbyudviklingsmidler

Nyborg Kommune ønsker sammen med borgerne at skabe attraktive og bæredygtige lokalsamfund.

Landsbyudviklingspuljen understøtter det aktive medborgerskab og støtter projekter, der medvirker til at udvikle attraktive og bæredygtige lokalsamfund og styrker sammenhængskraften i landsbyerne.

Det kan fx være projekter, som fremmer bosætning, samlingssteder, fællesskab, natur, den grønne omstilling, friluftsaktiviteter, kultur, oplevelsesmuligheder, deleøkonomi, byforskønnelse, sundhed og idræt.

Derudover støtter puljen projekter, der understøtter kommunens ’Kulturarvsmasterplan for landsbyer og landdistrikter’ (udkommer 2024).

Puljen kræver ikke medfinansiering, men projekter, hvor der indgår bidrag fra lokalsamfundet i form af frivillig arbejdskraft eller ekstern finansiering fx i form af fondsmidler, vil blive vægtet højere end projekter, hvor tilskuddet finansierer hele projektet.

Puljen er på 600.000 kr. årligt, og der er to årlige ansøgningsrunder.

Puljen fordeles således:

Op til 100.000 kr. til julebelysning med ansøgningsfrist 1. april

250.000 kr. til udviklingsprojekter med ansøgningsfrist 1. april

250.000 kr. til udviklingsprojekter med ansøgningsfrist 1. september

Der tilsigtes en balanceret fordeling af midlerne mellem de enkelte lokalsamfund.

Formålet med Landsbyudviklingspuljen

Formålet med puljen er at støtte projekter, der fremmer:

Bosætning og fastholdelse af borgere i attraktive lokalsamfund

Udvikling og styrkelse af aktivt medborgerskab

Klimavenlig og bæredygtig udvikling af lokalsamfundet

Styrkelse af lokal stedidentitet gennem formidling af områdets kulturarv

Fællesskaber og samarbejde mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner, såsom skoler, menighedsråd mv.

Byforskønnelse, motion og sundhed i landsbyerne

Kriterier for Landsbyudviklingspuljen

Puljen støtter projekter, der opfylder et eller flere af ovenstående formål.

Projektet skal være af almen karakter, dvs. flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af projektet.

Projektet skal være tilgængeligt for alle. Hvis det ikke placeres på offentlige arealer, skal projektet tinglyses, eller der skal foreligge en brugsaftale.

Projektet skal være afsluttet 1½ år efter bevillingsdatoen.

Hvem kan søge puljen

Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd.

Andre fra landsbyen, som ønsker at tage initiativ til projekter, der opfylder puljens formål og kriterier, skal gå i dialog med landsbyrådet og søge puljen derigennem.

Puljen støtter ikke

Private og/eller kommercielle formål

Projekter der på anden vis er støttet af Nyborg Kommune

Projekter, aktiviteter, anlæg og drift, som afvikles af Nyborg Kommunes egne institutioner og afdelinger

Sådan søger du

Landsbyudvikling

Benyt Ansøgningsformular til landsbyudvikling

Søges der til mere end ét projekt, skal der udfyldes en ansøgningsformular per projekt.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Beskrivelse af projektet og hvilke(t) formål det skal understøtte
 • Det ansøgte beløb ekskl. moms
 • Angivelse af evt. egetbidrag fra frivillig arbejdskraft eller ekstern finansiering
 • Kortbilag med angivelse af placering
 • Evt. tilbud fra firma eller leverandør med priser ekskl. moms samt pris på evt. levering og montering (vedhæftes)

Ansøgningen sendes som vedhæftet fil til center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen på alyh@nyborg.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning eller brug for hjælp til bilagsmaterialet, er du velkommen til at kontakte Anne forud for ansøgningen.

Ansøgningen behandles af Erhvervs- og Udviklingsudvalget og skal godkendes endeligt i Byrådet. Man kan forvente svar 1-2 måneder efter ansøgningsfristen.

Betaling

Når projektet er udført og skal betales, skal fakturaen indsendes elektronisk til Nyborg Kommune fra den pågældende entreprenør på EAN nummer 5798007035563. Beløbet skal være inklusive moms.

Følgende skal oplyses på entreprenørens indsendte fakturaer:

 • Navn på landsbyråd
 • Runde og sagsnr. Disse oplyses af Nyborg Kommune i forbindelse med bevillingen.

Er der spørgsmål vedr. faktura og betaling, så kontakt Erik Rosengaard, Økonomiafdelingen, på ero@nyborg.dk eller tlf. 63 33 71 23.

Tilladelser

Nyborg Kommune oplyser i forbindelse med bevilling hvilke tilladelser der er nødvendige, for at projektet kan realiseres.

 • Hvis projektet kræver bygge- og/eller landzonetilladelse, skal der søges via selvbetjeningsløsningen Byg- og Miljø.

 • Hvis projektet kræver godkendelser fra Naturafdelingen, skal du kontakte denne på natursag@nyborg.dk

Eksempelvis kan der bevilliges penge til:

 • Lege og motionsredskaber
 • Shelter, bålhytte, kaffehus
 • Grill, bålsted
 • Nabohjælp skilte
 • Lamper
 • Flagstænger
 • Træer, buske, hække, stauder, blomsterløg, flis, større areal-beplantninger
 • Sansehave
 • Minigolf, petanquebane
 • Hundeskov indhegnet
 • Stiprojekt
 • Gangbro, gelænder
 • Springvandspumpe
 • Info.tavle
 • Fliser
 • Bromaleri
 • Udviklingsplaner
 • Kulturarvsmasterplan-projekter for landsbyer og landdistrikts-projekter

Hent ansøgningsformular her